Försäkring ingår!

Vi älskar alla hästar och ridning. Men samtidigt är vi väl medvetna om att det inte är en riskfri sysselsättning, och även om vi vidtar alla säkerhetsåtgärder är olyckan ibland framme ändå. Därför har vi inkluderat ett extra försäkringsskydd i alla bokningar som görs och betalas via BookaHorse.

Försäkrings­information

När du bokar en häst genom Bookahorse tecknas en Olycksfallsförsäkring för Ryttare genom Folksam.

  • Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under tillfället för Hästbokningen samt resa direkt till och från aktiviteten.
  • De kostnader som ersätts avser Olycksfallsersättning, Akutersättning, Sjukhusvistelse och korttidsboende och Tandskadekostnader.
  • Leder olycksfallsskadan till bestående nedsättning av kroppsfunktionen kan ersättning lämnas för Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet, Ärr samt Dödsfall.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.

Skador ska anmälas direkt till Folksam.

Att tänka på

Du kan omfattas av flera försäkringar. Du kan själv ha tecknat en försäkring, din arbetsgivare kan ha tecknat en åt dig och du kan också vara medförsäkrad i din partners gruppförsäkring. Ideell ersättning kan betalas ut för samma skada från flera försäkringar. Observera också att vår försäkring bara gäller om du bokar och betalar ridtillfället via BookaHorse-appen.

Om din försäkring

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under tillfället för Hästbokningen samt resa direkt till och från aktivitet. För att försäkringen ska gälla måste ridtillfället bokas och betalas via BookaHorse-appen.

Vad menas med olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse. Total häl¬seneruptur anses såsom olycksfallsskada även utan oförutsedd plötslig yttre händelse.

Akutersättning

Ersättningen är avsedd att till viss del betala kostnader för läkarvård, behandling, mediciner och resor.

Tandskador

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen.

Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådan bestående nedsättning av kropps¬funktionen, som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen.

Ekonomisk invaliditet

Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmåga.

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

Ärr

Ersättning kan lämnas för ärr som uppstått som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada, utbetalas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Fullständiga försäkringsvillkor

Ersättning vid skada lämnas enligt fullständiga villkoret ”Folksam Deltagarolycksfallsförsäkring L304

bahphone180918

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!