Prisbasbelopp

 In

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Recent Posts