0

Prisbasbelopp

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs för varje år enligt lagen om allmän försäkring. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

0

Ärr

Ersättning kan lämnas för ärr som uppstått som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst.

0

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

page 1 of 2