Allmänna villkor

ALLMÄNT

Bookahorse tillhandahåller en digital marknadsplats för förmedling av hästupplåtelser och ridsportaktiviteter, i vilken hästägare hyr ut hästar till ryttare på villkor som till stor del är bestämda av hästägaren och ryttaren själva. Dessa Allmänna Villkor tillämpas mellan dig som Användare och Bookahorse vid användning av Bookahorses tjänster.

Genom att registrera ett konto på bookahorse.com eller på applikationen Bookahorse som laddats ned från AppStore, Google Play eller liknande accepterar du de här Allmänna Villkoren. Observera att vi har en separat personuppgiftspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar personuppgifter.

Dessa villkor är uppdelade i fyra delar där del 1 beskriver Bookahorses tjänster, del 2 är gemensamma för Värd och Ryttare, del 3 är särskilda villkor för Ryttaren och del 4 är särskilda villkor för Värden.

DEFINITIONER

För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

”Allmänna Villkor”
Det här dokumentet.

”Användare”, “du” eller “dig”
Användaren av Tjänsten kan vara en fysisk eller en juridisk person, Värdar, Ryttare och dig som endast använder Tjänsten för att titta på hästar är användare av Tjänsten.

”Bookahorse”, “vi”, “vår” eller “oss”
Bookahorse World Wide AB, org.nr. 559109-6416.

”Värd”
En fysisk eller juridisk person som genom Tjänsten upplåter en häst som ägs av Värden, eller som har tillstånd från hästägaren att upplåta hästen, till Ryttare för ritter, promenader, stallpyssel eller liknande.

”Material”
Det du som Användare skriver och publicerar i Tjänsten, inklusive det Material Användare av Tjänsten publicerar via sin användarprofil, t.ex. annonstexter, bilder och filmer.

”Ryttare”
En fysisk person som genom Tjänsten söker efter en häst att hyra för hästritter, stallpyssel eller liknande aktiviteter med hästar.

“Hästbokning”
Värdens uthyrning av en häst till Ryttaren genom Bookahorse vid det tillfälle som bokningen avser. Hästen tillhandahålls av Värden.

”Tjänsten”
De tekniska plattformarna som finns tillgängliga på bookahorse.com eller via applikationen BookaHorse.

DEL 1 – ALLMÄNT OM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Syftet med Tjänsten är att sammanföra hästägare, ridskolor, hästgårdar och turridningsstall med hästintresserade personer som vill rida eller i övrigt vara nära hästar. Genom Tjänsten erbjuds en enkel och smidig lösning för att matcha dessa intressen, oavsett om det handlar om ridlektioner, egen ridning, turridning eller intresse av ett mer långsiktigt samarbete såsom medryttare eller delfodervärd till en häst som efterfrågas.

Hästen som upplåts till Ryttare tillhandahålls av Värdarna. Värdarna är inte anställda av Bookahorse och Bookahorse tar inget ansvar för säkerheten i samband med handhavandet av hästen eller för Ryttares hantering av hästen i samband med Hästbokningen. Bookahorse kan endast ansvara för att Tjänsten ska fungera och för att förmedla betalning för Hästbokningarna. Om det ingår viss aktivitet i priset i samband med Hästbokningen, såsom guidad turridning eller ridlektion, tillhandahålls aktiviteten av Värden och Värden ansvarar för aktiviteten.

DEL 2 – GEMENSAMMA VILLKOR FÖR RYTTARE OCH VÄRDAR

1 ANVÄNDARKONTO M.M

1.1 För att få full tillgång till Tjänsten måste du registrera ett användarkonto och logga in med dina kontouppgifter. För att fullfölja registreringen är du skyldig att uppge den information som efterfrågas.

1.2 För att få full tillgång till Tjänsten ett måste du ha fyllt 18 år. En minderårig Användare måste alltid ha tillstånd från vårdnadshavare/ vårdnadshavarna för att kunna använda delar av Tjänsten.

1.3 Om du registrerar ett användarkonto för ett företag intygar du att du har behörighet att ingå avtal för företagets räkning, inkluderat att binda företaget till de här Allmänna Villkoren.

1.4 Användaren ansvarar för att lösenord och inloggningsuppgifter som är kopplade till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt från missbruk av tredje man. Det är inte tillåtet för någon annan än dig att använda ditt konto.

2 BOKNING AV EN HÄST

2.1 Vid en Hästbokning träffas en överenskommelse mellan Värden och Ryttaren om uthyrning av en viss häst till Ryttaren på den tid och plats som framgår av uppgifterna i bokningen i Tjänsten. Det framgår av bokningsuppgifterna i Tjänsten vilken utrustning som ingår i hyran. Hästen och utrustningen tillhandahålls av Värden och Bookahorse roll är endast som en förmedlare mellan Värden och Ryttaren.

2.2 Bookahorse lämnar ingen garanti till vare sig Ryttaren eller Värden att någon Hästbokning kommer till stånd vid registrering som Användare av Tjänsten.

2.3 Bookahorse har alltid rätt att neka en Hästbokning för det fall det kommer till Bookahorses kännedom att någon Användare misskött en tidigare Hästbokning eller i övrigt varit oaktsam i samband med en Hästbokning.

3 ANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1 I Tjänsten finns det möjlighet för Användare att publicera Material genom Tjänsten samt att för Ryttare och Värdar att kommunicera med varandra. Användaren är själv ansvarig för allt Material som publiceras i Tjänsten, såsom beskrivningar och bilder. Vi har ingen möjlighet att kontrollera riktigheten av information och annat Material som publiceras i Tjänsten och gör inga kontroller av informationen innan den publiceras.

3.2 Det är inte tillåtet att använda Bookahorse som en söktjänst för förmedling av ritter i egen regi eller i syfte att konkurrera med Bookahorse.

3.3 Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till oss. Vi ska då utan dröjsmål spärra användarkontot från vidare användning. Användaren ansvarar för skada som uppstår till följd av sådant missbruk fram till dess att vi hunnit spärra användarkontot från användning.

4 ANVÄNDNING AV MATERIAL

4.1 Genom uppladdning eller publicering av Material genom i Tjänsten ger du oss rätt att använda, ändra, reproducera, kopiera, överföra och tillgängliggöra Materialet på det sätt vi finner lämpligt. Denna rätt innebär bl.a. att vi kan använda Materialet för att marknadsföra Tjänsten. Du garanterar också att du har alla rättigheter som är nödvändiga för att ge oss dessa rättigheter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar och använder personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

4.2 Du garanterar att allt material är riktigt och inte gör intrång i annans rätt (du får t.ex. inte publicera felaktiga uppgifter eller bilder du inte har upphovsrätten till eller som du inte har rätt att sprida), strider mot lagar eller regler eller kan uppfattas som stötande.

5 MISSBRUK OCH UPPSÄGNING

5.1 Vi har rätt att vidta de åtgärder vi finner nödvändiga i förhållande till din användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till avstängning av ditt användarkonto, att begränsa din användning av Tjänsten och ta bort publicerat Material (t.ex. om vi anser att Material eller ditt agerande är olämpligt, stötande, gör intrång i tredje parts rätt, strider mot lag eller kan orsaka överbelastning av Tjänsten).

5.2 Vi har också rätt att omedelbart stänga av dig från användning av Tjänsten om du bryter mot svensk lag, myndighets bestämmelse eller mot de Allmänna Villkoren.

6 ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN

6.1 Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Bookahorse på grund av hur du använder Tjänsten, åtar du dig att ersätta alla kostnader som Bookahorse ådrar sig på grund av sådant anspråk.

6.2 Vi ska underrätta dig inom skälig tid från det att anspråket framställdes. Underrättelsen ska ske skriftligen och vara adresserad från Bookahorse eller från någon av Bookahorse bemyndigad företrädare.

7 TJÄNSTENS FUNKTIONALITET, TILLGÄNGLIGHET M.M.

7.1 Vi åtar oss att, i enlighet med de Allmänna Villkoren och på det sätt som från tid till annan beskrivs, ge Användaren tillgång till Tjänsten.

7.2 Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till oss. Vi åtgärdar sedan felet efter bästa förmåga och så snart det är möjligt.

7.3 Vi lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. Du har ingen rätt att rikta krav mot oss på grund av driftavbrott eller fel i Tjänstens funktionalitet.

7.4 Vi gör vårt bästa för att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig och uppfylla dina förväntningar. För att underhålla Tjänsten kommer vi ibland, utan att vi informerar om det i förväg, att utföra uppdateringar och ändringar, vilket kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte är tillgänglig.

7.5 Hela eller delar av Tjänsten, eller funktioner i Tjänsten, kan komma att störas eller påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Om du upplever en sådan störning, kontakta oss så ska vi försöka lösa detta så snart vi kan. Vi har också rätt att stänga av tillgången till, eller avveckla, Tjänsten.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING M.M.

8.1 Vi ska ej hållas ansvariga för någon typ av skada som kan drabba dig eller tredje man på grund av Tjänsten eller din användning av Tjänsten. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. För tydlighets skull informeras du om att skador som uppkommer i samband med Hästbokningen är utanför vår kontroll och vi kan inte ta något ansvar för sådana eventuella skador.

8.2 Vad som anges i punkten 8.1 ovan gäller dock inte skada som orsakats uppsåtligt eller grovt vårdslöst av oss.

8.3 Vi är inte ansvarig för avgifter eller skatter som kan tillkomma eller påföras till följd av transaktioner eller affärer som förmedlas genom Tjänsten.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Bookahorse äger samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter, hänförliga till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsten är upprättad och används anses vara en del av Tjänsten och är därmed föremål för samma restriktioner.

9.2 Användaren får inte under några som helst omständigheter använda sådana rättigheter utan skriftligt medgivande från Bookahorse.

10 KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

10.1 Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och står risken för att du inte nås av information eller meddelanden till följd av att du angett felaktiga uppgifter.

10.2 Kommunikation relaterad till Tjänsten ska vara skriftlig och kan göras elektroniskt, exempelvis via e-post eller genom publicering i applikationen eller på webbplatsen. Exempel på sådana meddelanden är villkorsändringar, uppsägning, information om driftstörningar, nya versioner, ändrad prislista, övrig information om Tjänsten samt support.

10.3 Meddelanden avsända via e-post eller post anses levererade i samband med avsändande, under förutsättning att behörigt mottagande skett eller på annat sätt kan styrkas. Meddelande som publicerats via Tjänsten ska anses levererat när det är tillgängligt för dig att ta del av.

10.4 Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: support@bookahorse.com.

11 ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

11.1 Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar publiceras senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft på Användarens användarkonto. Användaren ska notifieras vid sådan ändring.

12 ÖVERLÅTELSE

12.1 Vi har rätt att överlåta tillhandahållandet av Tjänsten, samt våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkoren till annan part utan föregående samtycke. Detta inkluderar rätten till betalning enligt dessa Allmänna Villkor.

13 GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

13.1 De Allmänna Villkoren gäller tills vidare.

13.2 De Allmänna Villkoren upphör att gälla vid Användares eller Bookahorses avregistrering av Användarens användarkonto. I det fall det föreligger en bekräftad Hästbokning mellan Värd och Ryttare gäller dock dessa Allmänna Villkor till dess Hästbokningen och ersättning för Hästbokningen slutförts.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av de Allmänna Villkoren.

14.2 Tvister i anledning av de Allmänna Villkoren ska lösas av allmän domstol.

DEL 3 – RYTTARES ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

1 ANVÄNDARKONTO M.M

1.1 Vid registreringen av ett användarkonto så anger du att du är Ryttare. Registrering är inte förenad med några avgifter.

1.2 Av säkerhetsskäl ska Bookahorse och Värdarna kunna utgå ifrån att de uppgifter som Ryttaren har publicerat på sitt användarkonto är korrekta. Det är därför viktigt att du uppger korrekt och uppdaterad information om dig och din erfarenhet av hästar på ditt användarkonto.

2 AVGIFTER OCH BETALNING

2.1 För att en Ryttare ska kunna boka en ritt måste Ryttaren registrera ett giltigt betalkort via sitt användarkonto.

2.2 Betalningen i Tjänsten tillhandahålls av tredjepartsleverantören Nets.

2.3 Pengarna reserveras omgående på Ryttarens registrerade betalkort när en Hästbokning görs via Tjänsten men pengarna dras från Ryttarens betalkort först 24 timmar innan utsatt tid för Hästbokningen.

2.4 Om beloppet inte kan reserveras från Ryttarens konto kommer Hästbokningen inte att genomföras.

2.5 Avgiften för Hästbokningen anges inklusive Bookahorses provision och eventuell mervärdesskatt.

3 AVBOKNING AV HÄSTBOKNING

3.1 En Hästbokning ska avbokas av Ryttaren senast 24 timmar innan utsatt tid. Om en Ryttare avbokar senare än så utgår fullt pris för Hästbokningen. Om Värden är den som avbokar Hästbokningen, kommer Bookahorse inte fullfölja debiteringen.

3.2 Om hästen som är föremål för Hästbokningen väsentligt avviker från de uppgifter som Värden lämnat om hästen i Tjänsten ska Ryttaren omedelbart reklamera detta till Bookahorse. Ryttaren förlorar sin rätt att åberopa avvikelsen om reklamation sker efter det att Ryttaren utnyttjat Hästbokningen (slutförd Hästbokning).

4 ANSVAR

4.1 Ryttaren ska vara aktsam vid Hästbokningar och följa de säkerhetsansvisningar som lämnats av en Värd såsom användning av utrustning, hantering av hästen och annat vid tillfället för Hästbokningen.

4.2 Ryttaren är ansvarig för utrustningen och hästen under tillfället för Hästbokningen.

4.3 Vi ska ej hållas ansvariga för någon typ av skada som kan drabba dig eller tredje man på grund av Tjänsten eller Hästbokningen. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. För tydlighets skull informeras du om att skador som uppkommer i samband med Hästbokningen är utanför vår kontroll och vi kan inte ta något ansvar för sådana eventuella skador. Om du uppsåtligen eller av vårdslöshet skadar häst eller utrustning under tillfället för Hästbokningen kan du bli skyldig att ersätta Värden för skadan.

4.4 Vi rekommenderar Ryttare att tillse att denne innehar en giltig olycksfallsförsäkring för skador som kan uppstå på person i samband med ridning och hantering av hästar. Vid en Hästbokning genom Bookahorse tecknas en olycksfallsförsäkring för Ryttare genom Folksam. Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren på Bookahorse hemsida.

DEL 4 – VÄRDENS ANVÄNDNING TJÄNSTEN

1 ANVÄNDARKONTO M.M

1.1 Vid registreringen av ett användarkonto så anger du att du är Värd. Registrering är inte förenad med några avgifter.

1.2 Av säkerhetsskäl ska Ryttare kunna utgå ifrån att de uppgifter som Värden har publicerat på sitt användarkonto är korrekta. Det är därför viktigt att du uppger korrekt och uppdaterad information säkerhetsanvisningar som krävs för hantering av din häst vid tillfället för Hästbokningen.

2 AKTIVITETER

2.1 Vid sidan av Hästbokningen kan Värden även erbjuda aktiviteter till Ryttaren såsom guidad turridning, ridlektioner, travlektioner eller liknande genom Tjänsten. Värden ansvarar för att den innehar tillstånd för exempelvis ridskoleverksamhet eller annan yrkesmässig hästverksamhet från Länsstyrelsen då så krävs. Värden ansvarar även för att inne ha övriga tillstånd som kan behövas vid erbjudandet av aktiviteter vid sidan av Hästbokningen.

2.2 Värden är under inga omständigheter anställd av Bookahorse och ansvarar därför för att den innehar F-skattsedel och är registrerad för mervärdesskatt då uthyrning av hästar eller ridsportaktiviteter bedrivs som näringsverksamhet eller annars då så krävs.

3 ERSÄTTNING

3.1 Värden har inte rätt att ta betalt direkt av Ryttaren.

3.2 Betalning från Ryttare sker via tredjepartslösning som tillhandahålls av företaget Nets. Ersättningen från Ryttare betalas ut till av Värden anvisat svenskt bankkonto, efter avdrag för Bookahorses provision, inom sju bankdagar efter Hästbokningen har passerat (slutförd Hästbokning).

3.3 Bookahorses provision är för närvarande en procentuell del per Hästbokning på 15 %, dock lägst 15 SEK inklusive mervärdesskatt per Hästbokning.

4 AVBOKNINGAR

4.1 Värden har inte rätt till någon ersättning för Hästbokning om Ryttaren avbokar Hästbokningen senast 24 timmar före utsatt tid för Hästbokningen.

4.2 Värden har inte heller rätt till någon ersättning för Hästbokningen om Värden avbokar Hästbokningen, oavsett när detta sker.

4.3 Om Ryttaren reklamerar Hästbokningen innan den utsatta tiden för Hästbokningen passerat (slutförd Hästbokning) på grund av att hästen avviker från vad Värden uppgett som information inför Hästbokningen kan Värden förlora rätten till ersättning för Hästbokningen. Det är därför viktigt att all information som lämnas om hästen är korrekt.

5 ANSVAR

5.1 Alla hästar är inte lämpliga för uthyrning till någon utomstående. Det är Värdens ansvar att hästen är lämplig för uthyrning. Värden är ansvarig för att Ryttaren har de kvalifikationer och kunskaper som krävs för en säker Hästbokning utifrån den information som finns tillgänglig på Ryttarens användarprofil.

5.2 Värden ansvarar för att Ryttaren fått tillräckliga säkerhetsanvisningar i samband med Hästbokningen för säker hantering av hästen.

5.3 Vi erbjuder Värden att teckna försäkring via Folksam och rekommenderar Värden att alltid försäkra den häst som blir föremål för Hästbokning och eventuellt utrustningen till hästen.

5.4 Vi ska ej hållas ansvariga för någon typ av skada som kan drabba dig eller tredje man på grund av Tjänsten eller Hästbokningen. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. För tydlighets skull informeras du om att skador som uppkommer i samband med Hästbokningen är utanför vår kontroll och vi kan inte ta något ansvar för sådana eventuella skador. För det fall häst eller utrustning skadas under tillfället för Hästbokningen på grund av uppsåt eller vårdslöshet av Ryttaren får Värden rikta krav på skadestånd mot Ryttaren.

bahphone180918

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!

BookaHorse står på tillväxt!

I skrivande stund är BookaHorse en nystartad tjänst. Det finns redan gott om hästar och ryttare i systemet och det  blir snabbt fler. Om du inte hittar vad du söker idag lär du göra det inom kort.
Ladda ner appen på App Store eller Google Play och prova!